www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Mieczkowska
Data wytworzenia: 2011-03-23

 

Inwestycje realizowane ze środków publicznych

 

 

Zestawienie informacji o inwestycjach realizowanych przy wykorzystaniu środków publicznych

(środki UE, Funduszu Kolejowego, samorządów)

 

Informacje o inwestycjach realizowanych w ramach Projektu POIiŚ 7.3-12 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście - planowanych do współfinansowania z:

 • środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • środków Funduszu Kolejowego,
 • środków pozyskanych na drodze obejmowanych przez samorządy: Województwa Pomorskiego i gmin udziałów w Spółce,
 • środków własnych wypracowanych przez Przedsiębiorstwo.

 

       Informacje o Projekcie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet VII Transport przyjazny środowisku

Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych

Nr i tytuł Projektu:                     POIiŚ 7.3-12 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Beneficjent:                              PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.

 

      Przygotowanie projektu:
 • 30.07.2008 Projekt wpisany zostaje na listę indykatywną kluczowych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod numerem POIiŚ 7.3-12.
 • 22.12.2008 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę
  z firmą WYG International Sp. z o. o. na realizację Studium.
 • 11.02.2009 Podpisano pre - umowę na dofinansowanie Projektu.
 • 29.12.2009 Projekt ujęto w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć EURO 2012 (poz. Nr 11).
 • 06.2011 Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie Projektu.

  

Dla wszystkich realizowanych w ramach przedmiotowego projektu inwestycji będących w fazie realizacyjnej Spółka posiada odpowiednie dokumenty organów korporacyjnych wyrażających zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (odpowiednie Uchwały Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników).

Ponadto, na mocy zapisów umowy D55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Umowy oddania do odpłatnego korzystania linii kolejowej oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania linią kolejową), Spółka dla zadań inwestycyjnych z zakresu przedmiotowego projektu będących w fazie realizacyjnej, posiada niezbędną zgodę od PKP S.A. na realizację inwestycji.

 

Zadanie 1:

         1.1      Budowa Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym,
         1.2      Modernizacja systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) i systemu sterowania  
                    oświetleniem peronowym
         1.3      Budowa Linii Światłowodowej - linii telekomunikacyjnej SKM

  

Zadanie 2 Modernizacja peronów

  

Zadanie 3 Budowa Gdańska Śródmieście

  

Zadanie 4 Modernizacja taboru

 

Informacje o inwestycjach realizowanych poza Projektem planowanych do współfinansowania z:

 • środków Funduszu Kolejowego,
 • środków własnych wypracowanych przez Przedsiębiorstwo.
Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2011-03-25
Data modyfikacji: 2011-03-25