www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska Knioch
Data wytworzenia: 2013-01-23

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych

w 2013 r.

 

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2013 r.

 

L.p.
Prowadzący kontrolę
Okres w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
20.12.2012 r. - 02.01.2013 r.
Przestrzeganie przepisów rozporządzenia WE/1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dot. praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Parametry przewozu, frekwencja w pociągach, stan techniczny składu, informacja pasażerska.
2.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
05.03.2013 r.
Kontrola trybu prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje pracowników na stanowisko automatyka.
3.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
27.02.2013 r.
Jazda inspekcyjna w kabinie maszynisty pojazdu trakcyjnego pociągu pasażerskiego.
4.
 
Wojewódzki Inspektorat Nazdoru Budowlanego w Gdańsku
 
18.03.2013 r.
Kontrola utrzymania obiektów C-3, C-4, A13.
5.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
08-14.04.2013 r.
Kontrola stacji Sopot i Gdańsk Wrzeszcz dotycząca przestrzegania przepisów Rozporządzenia nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r.
6.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
11.04.2013 r.
Kontrola w zakresie utrzymania należytego stanu higienicznego.
7.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
15.04.2013 r.
Kontrola bezpieczeństwa transportu kolejowego a w szczególności przemieszcających się środków transportu w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń czujności oraz wyposażenia drużyn trakcyjnych w rozkład jazdy i wykaz ostrzeżeń stałych.
8.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
19.04.2013 r.
Ocena stanu sanitarnego przystanku SKM na trasie Gdańsk Główny - odcinek Gdańsk Żabianka i terenu przyległego.
9.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
24.04.2013 r.
Sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego, higieniczno-sanitarnego oraz sprawdzenie dokumentacji.
10.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
25.04.2013 r.
Kontrola trybu prac komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach  bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzących pojazdy kolejowe.
11.
Państwowa Inspekcja Pracy
01.03.2013 r.-28.05.2013 r.
Kontrola przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy.
12.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
13.06.2013 r.-20.06.2013 r.
Kontrola zagadnień związanych z wykonywaniem czynności utrzymania pojazdów kolejowych.
13.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
04.07.2013 r.
Kontrola realizacji ogólnych warunków pracy oraz z zakresu czynników o działaniu rakotwórczym.
14.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
15.07.2013 r.
Kontrola stacji Sopot i Gdańsk Wrzeszcz dotycząca przestrzegania przepisów Rozporządzenia nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r.
15.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
24.07.2013 r. - 26.07.2013 r.
Kontrola zasad utrzymania sieci trakcyjnej, w części dotyczącej organizacji i dokumentacji.
16.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
09.09.2013 r.
Kontrola Komisji egzaminacyjnej - egzamin na kierownika pociągu.
17.
Państwowa Inspekcja Pracy
18.09.2013 r. - 15.10.2013 r.
Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Kontrola wybranych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
18.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
30.09.2013 r.
Kontrola stanu sanitarno-technicznego, higieniczno sanitarnego oraz sprawdzenie dokumentacji, prawidłowości strosowania zasad dezynfekcji, przygotowywania ich roztworów.
19.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
03.10.2013 r. - 04.10.2013 r.
Kontrola w zakresie usunięcia nieprawidłowości określonych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 09 sierpnia 2013 r.
20.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
18.11.2013 r.
Kontrola aktualizacji zatrudnienia.
21.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
19.11.2013 r.
Kontrola stopnia wdrożenia oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych przez SMS.
22.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
05.12.2013 r.
Kontrola stanu sanitarno - porządkowego jednostek SKM.
23.
Najwyższa Izba Kontroli
17.09.2013 r. - 31.12.2013 r.
Finansowanie grupy kapitałowej PKP.
24.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
18.12.2013 r. - 10.01.2014 r.
Kontrola w zakresie przygotowania technicznego pojazdów kolejowych do pracy w warunkach zimowych oraz wykonywania przewozów osób w aspekcie przestrzegania praw pasażerów.
Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2013-01-23
Data modyfikacji: 2021-11-30