www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2018-02-08

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2018 r.

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2018 r.


Lp.

Prowadzący kontrolę

Okres w którym przeprowadzono kontrolę

Zakres prowadzonej kontroli

1.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
22.02.2018r. - 14.03.2018r.
Wykorzystanie i wyliczenie dotacji z budżetu państwa.
2.
Urząd Transportu Kolejowego Oddziała Terenowy w Gdańsku
27.02.2018r. - 08.03.2018r.
 - nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, w tym przygotowania pociągów do jazdy;       - nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (kryteria A, B, I, N, Q); - nadzoru nad stanem technicznym, procesem utrzymania i oznakowania pojazdów kolejowych.
3. Ministerstfo Finansów 07.03.2018r. Audyt operacji: Projekt nr RPPM/09.02.01-22-0001/16 wniosek o płatność nr RPPM.09.02.01-22-0001/16-001
4. Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku 19.06.2018r.-20.06.2018r. Kontrola w zakresie nadzoru nad ośrodkiem szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegajacych się o licencję i świadectwo maszynisty.
5. Archiwum Państwowe w Gdańsku 27.09.2018 r. Kontrola Archiwum Zakładowego SKM z przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdyni 26.09.2018 r.
Prowadzenie działań związanych z nadzorem nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy celem ochrony zdrowia pracowników.
7.  Państwowa Inspekcja Pracy  23.10.2018 r.
Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikacjącej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
8. Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku  31.10.2018 r.
Przygotowanie i realizacja procesu przewozowego wraz przestrzeganiem praw pasażerów
9. Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku  16.10.2018 r.
Nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
10.  Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku 04.12.2018 r.- 20.12.2018 r.
Nadzór nad wdrożeniem/funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów A, I, N, Q, U, V, W załacznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 327 z dnia 10 grudnia 2010 r.).
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2018-02-08
Data modyfikacji: 2021-11-30