www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Mata Powargo
Data wytworzenia: 2022-01-31

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2022 r.

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2022 r.

 

 Lp.  Prowadzący kontrolę
Okres, w którym przeprowadzono kontrolę
 Zakres prowadzonej kontroli
1 Urząd Transportu Kolejowego

31.01.2022 r. - 11.02.2022 r.

- stan techniczny i proces utrzymania infrastruktury kolejowej i przyległych gruntów, w tym obiktów inżynieryjnych;

- stan techniczny i proces utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym;

- stan techniczny i proces utrzymania sieci trakcyjnej;

- funkcjonowanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

2 Urząd Transportu Kolejowego 14.02.2022 r. - 28.02.2022 r. - przygotowanie i realizacja procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy
3 Ministerstwo Infrastruktury 11.04.2022 r. - 13.04.2022 r. Prawidłowość i efektywność wydatkowania środków w ramach programu wieloletniego pn. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku.
4 Państwowa Inspekcja Pracy 01.04.2022 r. - 30.07.2022 r.
Analiza wypadku
5 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 22.03.2022 r. Jakość świadczonych usług
6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 26.04.2022 r.

- przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, posredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów);

- przestrzeganie przepisów dotyczących gospodarowania odpadami przez podmioty wytwarzające odpady drewnianych podkładów kolejowych oraz przetwarzających te odpady.

7 Panstwowa Straż Pożarna 25.05.2022 r.

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpozarowych;

- ocena spełniania wymagań przepisów dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpozarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzgledniającego  przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

8 Archiwum Państwowe 14.07.2022 r. Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
9 Urząd Transportu Kolejowego 27.06.2022 r. nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągu do jazdy.
10 Urząd Transportu Kolejowego 30.08.2022 r. - 09.09.2022 r. Prowadzenie ruchu kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania ruchowej łączności zapowiadawczej oraz radiołaczności pociągowej.
11 Urząd Transportu Kolejowego  18.08.2022 r.
 Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągu do jazdy.
12 Państwowa Inspekcja Pracy  09.09.2022 r. - 08.10.2022 r.

 -przestrzeganie przepisów prawa pracy. W tym BHP;

- przepisy dotyczące legalnosci zatrudnienia;

- wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikajacej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- spełnianie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w szczególności: obowiazku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK oraz dokonywania wpłat do PPK.

13 Urząd Transportu Kolejowego 10.11.2022 r. - 25.11.2022 r.
Kwalifikacji pracowników zwiazanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
14 Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 24.10.2022 r. - 30.12.2022 r. Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ochrony przed hałasem.
15 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni  30.11.2022 r.
Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy (m.in. orzeczenia lekarskie, ocena ryzyka zawodowego, pomiary środowisa pracy).
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2022-01-31
Data modyfikacji: 2023-02-24