www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Grzegorz Przysiężny
Data wytworzenia: 2023-01-09

KLAUZULA INFORMACYJNA DODO

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komenda Straży Ochrony Kolei SKM informuje, że:

 

1) administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Ochrony Kolei SKM, z siedzibą pod adresem: 81-002 Gdynia, ul. Morska 350A;

 

2) funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Komendzie Straży Ochrony Kolei SKM pełni Pani Agnieszka Tokarska. Z IOD mogą się Państwo kontaktować w zakresie realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: iod.sokskm@skm.pkp.pl, telefonicznie w godzinach od 8.00 do 14.00: +48 58 721 29 69;

 

3) dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków prawnych nałożonych na służbę SOK SKM, w tym:

a) podczas realizacji kontroli przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych,

b) podczas czynności związanych z ochroną życia i zdrowia Państwa oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych,

c) podczas zawierania i realizacji umów, zamówień;

 

4) czynności kontrolne związane z przestrzeganiem przepisów porządkowych na obszarze kolejowym realizuje firma IMPEL SECURITY SOLUTIONS Sp. z o.o. w oparciu o zawartą umowę powierzenia danych osobowych;

 

5) aby zapewnić bezpieczeństwo w przetwarzaniu Państwa danych osobowych zawarty został z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. dokument w ramach współadministrowania;

 

6) każda osoba, której dane osobowe przetwarza Komenda Straży Ochrony Kolei SKM ma prawo:

a) do uzyskania informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych,

b) dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii lub wyciągu z danych,

c) do uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania swoich danych osobowych,

d) do usunięcia danych osobowych jeżeli przepis prawa na usunięcie pozwala;

 

7) wszelkie prawa są realizowane o oparciu o wniosek złożony do Komendanta Straży Ochrony Kolei SKM;

 

8) każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 22 860 70 86, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2023-01-09
Data modyfikacji: 2023-01-09