www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2018-04-16

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2017 r.

 

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2017 roku


L.p.

Prowadzący kontrolę

Okres w którym przeprowadzono kontrolę

Zakres prowadzonej kontroli

1.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
09.01.2017 r. - 17.02.2017 r.
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezp. społ. oraz innych składek, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezp. zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezp. społ., ich wypłacanie oraz rozliczanie, prawidłowość i terminowość opracowywyania wniosków o świadcz. emeryt. i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłąszanie danych dla celów ubezp. społ.
2.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
26.01.2017 r.
Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego.
3.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
06.02.2017 r. -10.02.2017 r.
Wykorzystanie dotacji na dofinansowanie okazjonalnych przewozów pasażerskich wykonywanych w związku z ŚDM.
4.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
07.02.2017 r.
Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnych.
5.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
15.03.2017 r.
Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego
6.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 20.03.2017 r.
Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego
7.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 19.04.2017 r. - 20.04.2017 r.
Nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów A, B, I, N, Q załącznika II do Rozporządzenia Komisji UE nr 1158/2010.
8.
Państwowa Inspekcja Pracy  
 27.04.2017 r. - 27.05.2017 r.
Prawna ochrona pracy, w tym BHP. Przepisy dot. legalności zatrudnienia.
 9.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 09.05.2017 r. - 10.05.2017 r.
Przestrzeganie praw pasażerów i jakości usług w transporcie kolejowym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
10.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 12.06.2017 r. - 23.06.2017 r.
Nadzór nad wdrożeniem /funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, w tym:
- nadzór nad stanem technicznym, procesem utrzymania i oznakowaniem pojazdów kolejowych,
- nadzór nad rynkiem wyrobów stosowanych w kolejnictwie,
- nadzór nad procesem przygotowania pociągów do jazdy,
- nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
11.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 07.09.2017r. - 25.09.2017 r.
Nadzór nad wdrożeniem/funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów A, I, N, Q, U, V, W załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1169/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 327 z dnia 10 grudnia 2010 r.).
12.
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni
 18.09.2017r. - 18.09.2017 r.
Warunki zdrowotne środowiska pracy celem ochrony zdrowia pracowników.
13.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
21.09.2017 r. - 21.09.2017 r.
 - kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków prowadzenia ewakuacji z budynku.
14.
Państwowa Inspekcja Pracy
 22.09.2017r. - 30.03.2018r.
- prawna ochrona pracy, w tym bhp,
- przepisy dot. legalności zatrudnienia,
- spełniania przez wyroby wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia.
15.
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
 26.09.2017 r.
Ocena przebiegu szkolenia wg uczestników szkolenia;  sprawdzenie dokumentów dot. szkolenia.
16.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 20.11.2017r. - 22.11.2017r.
Nadzór nad Ośrodkiem Szkolenia.
17
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 31.10.2017r. - 06.11.2017r.
Nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym, w zakresie bezbieczeństwa ruchu kolejowego.
18.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 07.12.2017r. - 13.12.2017r.
Nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania infrastruktury kolejowej.
19.
Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
 21.12.2017r. - 21.12.2017r.
Nadzór nad przestrzeganiem praw pasażerów i jakością usług w transporcie kolejowym, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2018-04-16
Data modyfikacji: 2021-11-30