www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Barbara Brzezińska
Data wytworzenia: 2021-12-08

REGULAMIN KORZYSTANIA z „OTWARTYCH DANYCH"
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

 

Postanowienia ogólne

  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego repozytorium „Otwartych danych" PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (dalej: PKP SKM).

2. Repozytorium „Otwarte dane" PKP SKM zawiera dane wykazane w rozdziale Wykaz danych udostępnionych w repozytorium „Otwarte dane" w formatach umożliwiających maszynowe przetwarzanie.

3. Dane publiczne dostępne w serwisie są informacją sektora publicznego i jako takie nie są chronione przez prawa autorskie. Oznacza to, że z danych tych można swobodnie korzystać. Należy jedynie przestrzegać warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej wynikających z ustawy z 11.08.2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 

Zasady korzystania z Repozytorium

 

1. Repozytorium „Otwarte dane" PKP SKM dostępne jest za pośrednictwem strony podmiotowej BIP PKP SKM, której administratorem jest PKP SKM.

2. Korzystanie z Repozytorium „Otwarte dane" PKP SKM oznacza przetwarzanie nr IP użytkownika przez PKP SKM, odpowiedzialnego za udostępnianie danych. Numery IP użytkowników będą przetwarzane i zapisywane w logach strony podmiotowej BIP PKP SKM i archiwizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. do celów zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów dotyczących strony podmiotowej BIP PKP SKM, w tym bezpieczeństwa repozytorium „Otwarte dane". Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu prawidłowego wykonania obowiązków Administratora jako podmiotu zobowiązanego w rozumieniu przepisów ustawy ODPW. PKP SKM nie gromadzi innych danych użytkowników.

3. Korzystanie z Repozytorium jest bezpłatne.

4. W celu korzystania z Repozytorium „Otwarte dane" PKP SKM nie jest wymagane spełnienie żadnych szczególnych wymagań technicznych, choć może to być konieczne dla korzystania z niektórych jego funkcji. Informacje o takich szczególnych wymaganiach są dostępne na bieżąco za pośrednictwem Repozytorium - na podstronach opisujących sposób udostępnienia poszczególnych rodzajów otwartych danych.

5. Częstotliwość aktualizacji zasobów w Repozytorium „Otwarte dane" PKP SKM uzależniona jest od rodzaju danych. Podmiot ponownie wykorzystujący te dane ma obowiązek zadbać o ich aktualność, weryfikując datę opublikowania/aktualizacji otwartych danych.

6. Wykorzystując informacje sektora publicznego udostępnione w Repozytorium „Otwarte dane" PKP SKM należy:

1)  zamieścić informację o źródle danych podając nazwę: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. oraz, jeżeli to możliwe, adres URL Repozytorium „Otwarte dane" PKP SKM: https://bip.skm.pkp.pl/otwarte-dane;

2)  podać datę wytworzenia oraz pozyskania danych sektora publicznego.

 

Postanowienia końcowe

 

1. PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni dokłada wszelkich starań aby korzystanie z Repozytorium „Otwarte dane" PKP SKM, było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń.

2. PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność danych wynikającą z niepomyślnego procesu aktualizacji danych w Repozytorium „Otwarte dane" PKP SKM.

3. PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do danych otwartych wynikających z czynników od niej niezależnych.

4. W przypadku jakichkolwiek pytań/uwag do Repozytorium „Otwarte dane" PKP SKM  należy je zgłosić za pomocą formularza kontaktowego BIP dostępnego na stronie https://bip.skm.pkp.pl

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację w celu udzielenia informacji zwrotnej oraz krótki opis problemu.

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 zostanie rozpatrzone niezwłocznie, a o jego wyniku zgłaszający zostanie poinformowany na adres podany w zgłoszeniu.

7. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego dostępnych w Repozytorium następuje na własną odpowiedzialność podmiotu pobierającego dane.

8. PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za sposób, aktualność i ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania tych informacji przez pobierającego dane lub innych użytkowników z nich korzystających.

 

Wykaz danych udostępnionych w repozytorium „Otwarte dane"

 

1. Rozkład jazdy pociągów uruchamianych przez PKP SKM.

Opublikowal: Tomasz Bieliński
Data publikacji: 2021-12-08
Data modyfikacji: 2021-12-14