www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska
Data wytworzenia: 2011-10-25

 

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych

w 2011 r.

 

 

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2011


  

L.p.
Prowadzący kontrolę
Okres w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1.


Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
10.01.2011 r. - 10.01.2011 r.
Tryb pracy komisji egzaminacyjnej podczas przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
2.

 

Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
28.04.2011 r. - 28.04.2011 r.
Kontrola bezpieczeństwa transportu kolejowego w szczególności przemieszczających się środków transportu.
3.

 

Biuro Audytu
Wewnętrznego Centrali PKP S.A.
16.06.2011 r. - 01.07.2011 r.
Prawidłowość prowadzenia działalności w zakresie wydawania uprawnień przejazdowych FIP.
4.

 

Państwowa Inspekcja Pracy
21.07.2011 r. - 26.07.2011 r.
Prawna ochrona pracy, w tym bhp. Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Prowadzenie agencji zatrudnienia.
5.

 

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
17.08.2011 r. - 31.08.2011 r.
Kontrola prawidłowości rozliczenia z budżetem i ewidencjonowania obrotu i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
6.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni


22.09.2011 r. - 22.09.2011 r.


Kontrola z zakresu ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach profilaktyki lekarskiej i zatrudnienia.
7.


Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku
18.10.2011 r. - 10.11.2011 r.
Realizacja wniosków i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
8.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Gdańsk
18.11.2011 r. - 05.12.2011 r.
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezp. społ.. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezp. społ, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezp. społ.
9.
Straż Miejska w Gdyni
22.11.2011 r. - 22.11.2011 r.
Kontrola umowy na wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2011-03-25
Data modyfikacji: 2021-11-30