www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Lipska
Data wytworzenia: 2023-06-01

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jako zarządca linii kolejowej nr 250 realizując zadania wynikające z art. 118 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowała w ramach IV rundy mapowania strategiczne mapy hałasu dla odcinków zarządzanej linii kolejowej zlokalizowanych w granicach miast o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 100 tysięcy.

Wyniki opracowanych strategicznych map hałasu udostępnia się zgodnie z wymogiem zawartym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy przekazania - załącznik nr 2 ust. 10 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1325).

Udostępnieniu podlega streszczenie części opisowej sporządzone w języku niespecjalistycznym oraz część graficzna opracowanych map:

Streszczenie części opisowej sporządzone w języku niespecjalistycznym

 

Część graficzna strategicznych map hałasu obejmuje następujące mapy w podziale na powiaty (Sopot i wejherowski):

1. Mapa emisyjna charakteryzująca uśrednione dobowe natężenie ruchu

2. Mapa imisyjna obrazująca poziom hałasu w środowisku wyrażony wskaźnikiem LDWN

3. Mapa imisyjna obrazująca poziom hałasu w środowisku wyrażony wskaźnikiem LN

4. Mapa terenów objętych ochroną akustyczną obejmująca granice terenów z przyporządkowanym dopuszczalnym poziomem hałasu wyrażonym wskaźnikiem LDWN

5. Mapa terenów objętych ochroną akustyczną obejmująca granice terenów z przyporządkowanym dopuszczalnym poziomem hałasu wyrażonym wskaźnikiem LN

6. Mapa terenów zagrożonych hałasem charakteryzująca tereny, na których są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone wskaźnikiem LDWN

7. Mapa terenów zagrożonych hałasem charakteryzująca tereny, na których są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone wskaźnikiem LN

8. Mapa przedstawiająca rezultaty działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat na terenach występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem LDWN

9. Mapa przedstawiająca rezultaty działań planowanych do realizacji w ciągu 5 lat na terenach występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem LN

 

Wykazy arkuszy map dla linii kolejowej nr 250 dla poszczególnych powiatów:

Sopot

Powiat wejherowski

 

Udostępnianie map

Część graficzna strategicznych map hałasu udostępniana jest w formacie *.pdf na wniosek, w którym należy wskazać powiat oraz numer udostępnionego arkusza mapy, która ma zostać przekazana. Wniosek o udostępnienie należy przesłać na adres: skm@skm.pkp.pl

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2023-06-01
Data modyfikacji: 2023-06-01