www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2023-10-09

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2023 r.

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2023 r.

Lp. Prowadzący kontrolę Okres, w którym przeprowadzono kontrolę Zakres prowadzonej kontroli
1 PEWIK Gdynia
23.01.2023 r. Sprawdzenie przestrzegania warunków umowy nr 19657/19 z dnia 22.07.2019 r.
2 Urząd Transportu Kolejowego 08.02.2023 r. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągu do jazdy.
3 Urząd Transportu Kolejowego 04.04.2023 r. - 17.04.2023 r. Bezpieczeństwo prowadzenia prac inwestycyjnych
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni 12.07.2023 r. Nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy (m.in. orzeczenia lekarskie, ocena ryzyka zawodowego, pomiary środowiska pracy)
5 Najwyższa Izba Kontroli 03.07.2023 r. Funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego na kolei PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
6 Państwowa Inspekcja Pracy 20.07.2023 r. - 19.08.2023 r.

- Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp;

- Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia;

- Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- Spełnianie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w szczególności: obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK oraz dokonywania wpłat na PPK.

7 Komenda Miejska Straży Pożarnej w Gdyni 24.07.2023 r.

Miejsca magazynowania odpadów, budynek administracyjno-warsztatowy C3/C4, w następującym zakresie przedmiotowym:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

- praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunkówprowadzenia ewakuacji z budynku.

8 Urząd Transportu Kolejowego OddziałTerenowy w Poznaniu 16.11.2023 r. - 22.12.2023 r.
Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
9 Urząd Transportu Kolejowego 01.09.2023 r. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągu do jazdy.
10 Wojewódziki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku 28.11.2023 r. Kontrola utrzymania obiektu budowlanego, tj. budynku socjalno-warsztatowego znajdującego się w Gdyni przy ul. Morskiej 350A.
11 Urząd Transportu Kolejowego 28.12.2023 r. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągu do jazdy.
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2023-10-09
Data modyfikacji: 2024-03-20