www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Sławomir Szlendak Magdalena Górka
Data wytworzenia: 2012-11-07

 

Podstawy i zasady funkcjonowaniaSpółka PKP SKM w Trójmieście działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

2)      Umowy Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

3)      Regulaminu organizacyjnego PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w zakresie zadań publicznych polegających na wykonywaniu kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa pomorskiego zawarła:

 • Umowę ramową nr 566/UM/DIF/2009 o świadczenie usług publicznych na odcinku Gdynia Główna - Słupsk na okres od dnia 13 grudnia 2009 roku do dnia 12 grudnia 2015 roku.
 • Umowę ramową nr 567/UM/DIF/2009 o świadczenie usług publicznych na odcinku Wejherowo - Tczew na okres od dnia 13 grudnia 2009 roku do dnia 12 grudnia 2015 roku.
 • Umowę roczną nr 375/UM/DIF/2011 o świadczenie usług publicznych na odcinku Gdynia Główna - Słupsk na okres od dnia 11 grudnia 2011 roku do dnia 08 grudnia 2012 roku.
 • Umowę roczną nr 376/UM/DIF/2011 o świadczenie usług publicznych na odcinku Wejherowo - Tczew na okres od dnia 11 grudnia 2011 roku do dnia 08 grudnia 2012 roku.

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi (koncesja Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr TK5-483-57/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku) i na jej podstawie zarządza linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny - Rumia od km 0,00 do km 31,164  - jest więc w rozumieniu stosownych ustaw (o transporcie kolejowym oraz komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PP PKP) zarządcą infrastruktury.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz. U. z 2007 Nr 16 poz. 94 z późniejszymi zmianami) Decyzją nr TRL/1/04 z 27 lutego 2004 r. zezwolił Spółce na wykonywanie przewozów kolejowych osób na zarządzanej linii kolejowej nr 250 pod warunkiem prowadzenia odrębnej rachunkowości w zakresie zarządzania infrastrukturą oraz wykonywania przewozów kolejowych.

 

Ponadto Spółka - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym:

1) posiada akceptację Prezesa UTK z dnia 23.12.2010 r. w zakresie:
 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Zarządca infrastruktury;
 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Przewoźnik Kolejowy.
2) uzyskała w grudniu 2010 roku wydaną/y przez Prezesa UTK:
 • Autoryzację bezpieczeństwa - część A dla zarządcy infrastruktury kolejowej Nr PL2120100002 z dnia 29.12.2010 roku ważną do dnia 28.12.2015 roku;
 • Autoryzację bezpieczeństwa - część B dla zarządcy infrastruktury kolejowej Nr PL2220100002 z dnia 30.12.2010 roku ważną do dnia 29.12.2015 roku;
 • Certyfikat bezpieczeństwa - część A dla przewoźnika kolejowego Nr PL1120100043 z dnia 29.12.2010 roku ważny do 28.12.2015 roku;
 • Certyfikat bezpieczeństwa - część B dla przewoźnika kolejowego Nr PL1220100036 z dnia 30.12.2010 roku ważny do 29.12.2015 roku.

Posiadanie wyżej wymienionych autoryzacji i certyfikatu bezpieczeństwa potwierdza akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą  2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz właściwymi przepisami krajowymi zarówno w odniesieniu do zarządcy infrastruktury jak i przewoźnika kolejowego. Nadto potwierdza akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia wymagań w zakresie:

 •  bezpiecznego prowadzenia ruchu i zarządzania infrastrukturą kolejową,
 •  bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci,

zgodnie z wyżej wymienioną dyrektywą WE oraz właściwymi przepisami krajowymi.

 

Do pobrania:

Ustawa Prawo przewozowe - pobierz

Cennik usług przewozowych - pobierz

Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym - pobierz

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt - pobierz

Taryfa przewozowa - pobierz

 

 

Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2012-11-07
Data modyfikacji: 2012-11-07