www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2021-01-27

Informacja publiczna o kontrolach przeprowadzonych w 2021 r.

Kontrole przeprowadzone w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2021 r.

 

Lp.
Prowadzący kontrolę
Okres, w którym przeprowadzono kontrolę
Zakres prowadzonej kontroli
1 Państwowa Inspekcja Pracy
12.01.2021 r. - 28.01.2021 r.

- Prewencyjna kontrola stanu trzeźwości pracowników.

- Warunki prowadzenia prac naprawczych malatury taboru w Sekcji Napraw Taboru.

2 Urząd Transportu Kolejowego 15.03.2021 r. - 29.03.2021 r. Nadzód nad realizacją zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK)
3 Urząd Transportu Kolejowego 07.05.2021 r. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją procesu przewozowego,w tym przygotowanie pociągu do jazdy.
4 Urząd Transportu Kolejowego 26.06.2021 r. - 05.07.2021 r.
Funkcjonowanie ośrodków szkolenia wpisanych do rejestru podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty
5 Urząd Transportu Kolejowego 04.05.2021 r.
Weryfikacja czasu pracy maszynistów zatrudnionych jednocześnie przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. oraz Cargo Master Sp. z o.o.
6 Państwowa Inspekcja Pracy 07.07.2021 r. - 16.07.2021 r.
Kontrola czasu pracy maszynistów
7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdański 23.07.2021 r. Utrzymanie obiektu budowlanego wiaty na peronie nr 1 na stacji w Gdyni Głównej.
8 Urząd Transportu Kolejowego 27.07.2021 r. Czynności sprawdzające eksploatację pojazdów kolejowych - 7 pojazdów
9 Ministerstwo Infrastruktury 17.09.2021 r. Realizacja zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa
10 Polskie Koleje Państwowe S.A. 01.01.2021 r. - 15.10.2021 r. Dysponowanie, wydatkowanie i zabezpieczanie środków pieniężnych w PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z uwzględnieniem faktycznie realizowanych procesów, obowiązujących procedur oraz skuteczności stosowanych mechanizmów kontrolnych w procesach.
11 Państwowa Straż Pożarna w Gdyni 08.09.2021 r. Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie warsztatowo-socjalnym (biurowym).
12 Państwowa Inspekcja Pracy 17.11.2021 r. - 08.12.2021 r.

- Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp.

- Przepisy dotyczące legalności zatrudnienia.

- Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Spełnianie obowiązkó wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w szczególności obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK oraz dokonywania wpłat do PPK.

13 Państwowa Inspekcja Pracy 09.12.2021 r. - 08.01.2022 r.

 - przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp,

- przepisy dotyczące legalności zatrudnienia,

- Spełniania przez wyroby wymagań lub kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia,

- wypłacanie wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

14 Polskie Koleje Państwowe S.A.  14.12.2021 r. - 30.04.2022 r.
Płatności powyżej 200 zł dokonywane z rachunków Spółki na rachunki bankowe zewnętrzne poprzez porównanie dostępnych danych płatności (nazw odbiorców, tytułów płatności, kwot, numerów rachunków odbiorców) z posiadanymi przez Spółkę dowodami księgowymi lub innymi dokumentami stanowiącymi podstawę dla płatności, w celu potwierdzenia zasadności i poprawności dokonania płatności.
Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2021-01-27
Data modyfikacji: 2022-04-11