www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Marta Powargo
Data wytworzenia: 2020-09-15

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - zwanym dalej RODO) informuję, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia;

 

2) Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska daneosobowe@skm.pkp.pl tel. + 48 58 721 29 69;

 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

 

4) odbiorcą danych osobowych będą: Kancelaria prawna obsługująca Spółkę, podmioty odpowiedzialne za zbieranie plików cookies, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy, organy ścigania, organy administracji publicznej, państwowe organy kontrolne;

 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, nie krócej jednak niż 3 lata;

 

7) każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania w oparciu o złożony wniosek do kancelarii Spółki pok. nr 231A lub przesłany na adres e-mail: skm@skm.pkp.pl;

 

8) każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 22 860 70 86 https://uodo.gov.pl/pl/83/155), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z rozpatrzeniem sprawy;

 

10) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2020-09-15
Data modyfikacji: 2020-09-15