www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Barbara Brzezińska
Data wytworzenia: 2011-02-18

 

Przedmiot działania i kompetencje

Misja Spółki

 • Dajemy ludziom swobodę przemieszczania się.
 • Nasi podróżni dojadą szybko, pewnie i bezpiecznie.
 • Zadowolenie i satysfakcja naszych klientów jest źródłem naszego sukcesu

 

Spółka świadczy usługi w zakresie:

 • wykonywania przewozów kolejowych osób na podstawie licencji udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr WPO/047/2004 27 lutego 2004 r.;
 • udostępniania pojazdów trakcyjnych na podstawie licencji udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr UPT/046/2004 27 lutego 2004 r.

Spółka posiada również koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi (koncesja Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr TK5-483-57/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku) i na jej podstawie zarządza linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny - Rumia od km 0,00 do km 31,164  - jest więc w rozumieniu stosownych ustaw (o transporcie kolejowym oraz komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PP PKP) zarządcą infrastruktury.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz. U. z 2007 Nr 16 poz. 94 z późniejszymi zmianami) Decyzją nr TRL/1/04 z 27 lutego 2004 r. zezwolił Spółce na wykonywanie przewozów kolejowych osób na zarządzanej linii kolejowej nr 250 pod warunkiem prowadzenia odrębnej rachunkowości w zakresie zarządzania infrastrukturą oraz wykonywania przewozów kolejowych.

Ponadto Spółka - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym:

1) posiada akceptację Prezesa UTK z dnia 23.12.2010 r. w zakresie:

 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Zarządca infrastruktury;
 • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Przewoźnik Kolejowy.

2) uzyskała w grudniu 2010 roku wydaną/y przez Prezesa UTK:

 • Autoryzację bezpieczeństwa - część A dla zarządcy infrastruktury kolejowej Nr PL2120100002 z dnia 29.12.2010 roku ważną do dnia 28.12.2015 roku;
 • Autoryzację bezpieczeństwa - część B dla zarządcy infrastruktury kolejowej Nr PL2220100002 z dnia 30.12.2010 roku ważną do dnia 29.12.2015 roku;
 • Certyfikat bezpieczeństwa – część A dla przewoźnika kolejowego Nr PL1120100043 z dnia 29.12.2010 roku ważny do 28.12.2015 roku;
 • Certyfikat bezpieczeństwa – część B dla przewoźnika kolejowego Nr PL1220100036 z dnia 30.12.2010 roku ważny do 29.12.2015 roku

Posiadanie wyżej wymienionych autoryzacji i certyfikatu bezpieczeństwa potwierdza akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą  2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz właściwymi przepisami krajowymi zarówno w odniesieniu do zarządcy infrastruktury jak i przewoźnika kolejowego. Nadto potwierdza akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia wymagań w zakresie:

 •  bezpiecznego prowadzenia ruchu i zarządzania infrastrukturą kolejową,
 •  bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci

zgodnie z wyżej wymienioną dyrektywą WE oraz właściwymi przepisami krajowymi.

Opublikowal: Tomasz Bieliński
Data publikacji: 2011-02-21
Data modyfikacji: 2011-02-21