www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Magdalena Winiarska Knioch
Data wytworzenia: 2014-07-09Przedmiot działalności


 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)     transport pasażerski miejski;

2)     transport kolejowy;

3)     pozostała działalność wspomagająca transport lądowy;

4)     pozostały pasażerski transport rozkładowy;

5)     sprzątanie i czyszczenie obiektów;

6)     działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,

7)   działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego;

8)   działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych;

9)      wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków;

10)    wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

11)    wynajem nieruchomości na własny rachunek;

12)    obrona narodowa;

13)    obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych;

14)    wynajem pozostałych środków transportu lądowego;

15)    wynajem pozostałych maszyn i urządzeń;

16)    badania i analizy techniczne;

17)    reklama;

18)    odprowadzanie ścieków;

19)    działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

20)    obróbka mechaniczna elementów metalowych;

21)    działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych;

22)    działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

23)    wykonywanie konstrukcji i poszyć dachowych;

24)    budowa dróg kołowych i szynowych;

25)    wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli;

26)    wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych;

27)    zakładanie stolarki budowlanej;

28)    malowanie;

29)    szklenie;

30)    radiokomunikacja;

31)    przetwarzanie danych;

32)    pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach;

33)    pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

34)    działalność biur podróży;

35)    działalność agencji podróży;

36)    działalność biur turystycznych;

37)    działalność związana z bazami danych;

38)    transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;

39)    transport kolejowy pasażerski międzymiastowy;

40)    działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

41)    pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

42)    niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

43)    naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

44)    naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

45)    naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;

46)    instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

47)    roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

48)    wykonywanie instalacji elektrycznych;

49)    wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

50)    wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

51)    obrona narodowa;

52)    konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

53)    wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

54)    wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

55)    badania i analizy związane z jakością żywności;

56)    pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

57)    odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

58)    działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

59)    obróbka mechaniczna elementów metalowych;

60)    naprawa i konserwacja maszyn;

61)    wykonywanie konstrukcji i poszyć dachowych;

62)    roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

63)    wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

64)    zakładanie stolarki budowlanej;

65)    malowanie i szklenie;

66)    działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;

67)    przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność;

68)    pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach;

69)    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

70)    działalność organizatorów turystyki;

71)    działalność pośredników turystycznych;

72)    działalność agentów turystycznych.

 


Spółka świadczy usługi w zakresie:

  • wykonywania przewozów kolejowych osób na podstawie licencji udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr WPO/047/2004 27 lutego 2004 r.;
  • udostępniania pojazdów trakcyjnych na podstawie licencji udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr UPT/046/2004 27 lutego 2004 r.


Wykonywanie przewozów odbywa się na podstawie i w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego jako organem administracji publicznej zobowiązanym (na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym) do organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych.

Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2014-01-23
Data modyfikacji: 2014-01-23