www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Tomasz Majcher
Data wytworzenia: 2012-06-05

Inwestycje realizowane ze środków publicznych

 

 

Zestawienie informacji o inwestycjach realizowanych przy wykorzystaniu środków publicznych

(środki UE, Funduszu Kolejowego, samorządów)

 

Informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i taborowych realizowanych w ramach Projektu POIiŚ 7.3-12 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście - planowanych do współfinansowania z:

 • środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • środków Funduszu Kolejowego,
 • środków pozyskanych na drodze obejmowanych przez samorządy: Województwa Pomorskiego i gmin udziałów w Spółce,
 • środków planowanego do pozyskania finansowania zewnętrznego (emisja obligacji korporacyjnych),
 • środków własnych wypracowanych przez Przedsiębiorstwo.

 

       Informacje o Projekcie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet VII Transport przyjazny środowisku

Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych

Nr i tytuł Projektu:                     POIiŚ 7.3-12 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Beneficjent:                              PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.

Nr Umowy o dofinansowanie: POIS.07.03.00-00-010/10-00 z dnia 30.12.2011 r.

 

      Przygotowanie projektu:
 • 11.02.2009 Podpisano pre - umowę na dofinansowanie Projektu,
 • 07.11.2011 Spółka złożyła w CUPT wniosek o dofinansowanie Projektu,
 • 17.11.2011 Pakiet aplikacyjny został zatwierdzony przez Instytucje Pośredniczącą.
 • 28.12.2011 Spółka otrzymała pełną zgodę organów (Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników) na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z zabezpieczenia finansowego Projektu,
 • 29.12.2011 Spółka otrzymała zgodę Ministra Finansów na zaciągnięcie zobowiązania wynikającego z zabezpieczenia finansowego Projektu,
 • 30.12.2011 Podpisano Umowę ze Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych o Dofinansowanie wartego 351 044 958,25 zł Projektu "Rozwój szybkiej kolei mieskiej w Trójmieście" kwotą 167 636 090,93 zł,
 • 30.03.2012 Podpisano Umowę o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji - Spółka dla zapewnienia finansowania tzw. "wkładu własnego" do Projektu podpisała z Bankiem BGK w Warszawie umowę o emisję obligacji korporacyjnych Spółki w wysokości 55 mln złotych.

 

Dla wszystkich realizowanych w ramach przedmiotowego projektu inwestycji będących w fazie realizacyjnej Spółka posiada odpowiednie dokumenty organów korporacyjnych wyrażających zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (odpowiednie Uchwały Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników).

Ponadto, na mocy zapisów umowy D55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 2002r. (Umowy oddania do odpłatnego korzystania linii kolejowej oraz innych nieruchomości niezbędnych do zarządzania linią kolejową), Spółka dla zadań inwestycyjnych z zakresu przedmiotowego projektu będących w fazie realizacyjnej, posiada niezbędną zgodę od PKP S.A. na realizację inwestycji.

 

Zadanie 1 Budowa Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym, Modernizacja systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) i systemu sterowania oświetleniem peronowym, Budowa Linii Światłowodowej - linii telekomunikacyjnej SKM

 

Zadanie 2 Modernizacja peronów

 

Zadanie 3 Budowa Gdańska Śródmieście

 

Zadanie 4 Modernizacja taboru

 

Zadanie 5 Promocja Projektu

 

 • 03.04.2012 - Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe dla obsługi promocji Projektu,
 • 20.04.2012 - nastapiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym,
 • 11.05.2012 - Beneficjent ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty,
 • 17.05.2012 - podpisana została umowa z firmą STRADA Consluting Piotr Kurowski na obsługę promocji dla projektu "Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście".
Opublikowal: Magdalena Winiarska
Data publikacji: 2012-06-06
Data modyfikacji: 2012-06-18