www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Sławomir Szlendak Magłorzata Winiarska
Data wytworzenia: 2023-04-17

 

Podstawy i zasady funkcjonowaniaSpółka PKP SKM w Trójmieście działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych,

2)      Umowy Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

3)      Regulaminu organizacyjnego PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w zakresie zadań publicznych polegających na wykonywaniu kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa pomorskiego zawarła:

  • umowę nr 719/U/20 zawarta w Gdańsku w dniu 11 grudnia 2020 r. o świadczenie usług publicznych na okres od dnia 12 grudnia 2021 roku do dnia 12 grudnia 2026 roku w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego.

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi (koncesja Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr TK5-483-57/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku) i na jej podstawie zarządza linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny - Rumia jest więc w rozumieniu stosownych ustaw (o transporcie kolejowym oraz komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PP PKP) zarządcą infrastruktury.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego:

  • na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Decyzją nr TRL/1/04 z 27 lutego 2004 r. zezwolił Spółce na wykonywanie przewozów kolejowych osób na zarządzanej linii kolejowej nr 250 pod warunkiem prowadzenia odrębnej rachunkowości w zakresie zarządzania infrastrukturą oraz wykonywania przewozów kolejowych.
  • na podstawie art. 45 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Decyzją Nr WPO/047/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. przyznał Spółce licencję na wykonywanie przewozów kolejowych osób.

 

 

PKP SKM w Trójmieście Sp. o.o. - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, posiada:

  • Certyfikat bezpieczeństwa - część A dla przewoźnika kolejowego o numerze identyfikacyjnym UE: PL1120200045 z dnia 29.10.2020 roku ważny do 29.10.2025 roku;
  • Certyfikat bezpieczeństwa - część B dla przewoźnika kolejowego o numerze identyfikacyjnym UE: PL1220200055 z dnia 29.10.2020 roku ważny do 29.10.2025 roku;

Posiadane certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzają:

- akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi;

- akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi.

  • Autoryzację bezpieczeństwa o numerze identyfikacyjnym: PL2120210002 uprawniającą do zarządzania infrastrukturą kolejową ważną od 19 kwietnia 2021 roku do 19 kwietnia 2026 roku.

Zgodnie z posiadaną autoryzacją bezpieczeństwa długość linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny - Rumia wynosi 32,652 km, km początkowy -1,488, km końcowy 31,164.

Posiadana autoryzacja bezpieczeństwa potwierdza akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej oraz regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpiecznego prowadzenie ruchu i zarządzania infrastrukturą kolejową zgodnie z dyrektywą 2016/798 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2016 roku oraz właściwymi przepisami krajowymi.

  • Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie o numerze EIN nr PL/31/0022/0050, ważny od 05.05.2022 roku do 05.05.2025 roku.

Posiadany certyfikat potwierdza zaakceptowanie systemu utrzymania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/779.

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2023-04-17
Data modyfikacji: 2023-04-17