www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Sławomir Szlendak Magłorzata Winiarska
Data wytworzenia: 2019-07-14

 

Podstawy i zasady funkcjonowaniaSpółka PKP SKM w Trójmieście działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

2)      Umowy Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

3)      Regulaminu organizacyjnego PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w zakresie zadań publicznych polegających na wykonywaniu kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa pomorskiego zawarła:

  • umowę nr 1095/U/18 z dnia 18.12.2018 r. o świadczenie usług publicznych na okres od dnia 09 grudnia 2018 roku do dnia 10 grudnia 2022 roku w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego.

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi (koncesja Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr TK5-483-57/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku) i na jej podstawie zarządza linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny - Rumia jest więc w rozumieniu stosownych ustaw (o transporcie kolejowym oraz komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PP PKP) zarządcą infrastruktury.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego:

  • na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Decyzją nr TRL/1/04 z 27 lutego 2004 r. zezwolił Spółce na wykonywanie przewozów kolejowych osób na zarządzanej linii kolejowej nr 250 pod warunkiem prowadzenia odrębnej rachunkowości w zakresie zarządzania infrastrukturą oraz wykonywania przewozów kolejowych.
  • na podstawie art. 45 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Decyzją Nr WPO/047/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. przyznał Spółce licencję na wykonywanie przewozów kolejowych osób.

 

Ponadto Spółka - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym:

1) posiada akceptację Prezesa UTK z dnia 23.12.2010 r. w zakresie:
  • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Zarządca infrastruktury;
  • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Przewoźnik Kolejowy.

 

2) uzyskała w grudniu 2015 roku wydany przez Prezesa UTK:
  • Certyfikat bezpieczeństwa - część A dla przewoźnika kolejowego Nr PL1120150045 z dnia 15.12.2015 roku ważny do 29.12.2020 roku;
  • Certyfikat bezpieczeństwa - część B dla przewoźnika kolejowego Nr PL1220150034 z dnia 21.12.2015 roku ważny do 30.12.2020 roku.


3) uzyskała "Autoryzację Bezpieczeństwa" o numerze identyfikacyjnym: PL2120150010 uprawniającą do zarządzania infrastrukturą kolejową ważną od 29 grudnia 2015 roku do 29 grudnia 2020 roku. Zgodnie z posiadaną autoryzacją bezpieczeństwa długość linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny - Rumia wynosi 32,652 km, km początkowy -1,488, km końcowy 31,164.

 

Posiadanie wyżej wymienionej autoryzacji i certyfikatów bezpieczeństwa potwierdza akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz właściwymi przepisami krajowymi zarówno w odniesieniu do zarządcy infrastruktury jak i przewoźnika kolejowego. Nadto potwierdza akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia wymagań w zakresie:

  •  bezpiecznego prowadzenia ruchu i zarządzania infrastrukturą kolejową,
  •  bezpieczeństwa wykonywania przewozów na danej sieci,

zgodnie z wyżej wymienioną dyrektywą WE oraz właściwymi przepisami krajowymi.

 

 

 

Opublikowal: Marta Powargo
Data publikacji: 2019-07-14
Data modyfikacji: 2019-07-15