www.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.

www.skm.pkp.pl
Wytwórca: Tomasz Bieliński
Data wytworzenia: 2011-03-23

Zasady udostępniania informacji publicznych nie opublikowanych w niniejszym serwisie

 

Udzielanie informacji na wniosek

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanych osób (druk do pobrania). Jeśli żądana informacja może zostać przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, nie trzeba składać pisemnego wniosku.

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej może zostać pobrana opłata w przypadku, gdy będzie wiązała się z poniesieniem przez tut. Spółkę dodatkowych kosztów związanych z koniecznością przetworzenia dokumentów na formę wskazaną we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca powiadamiany jest o wysokości opłaty (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Miejsce składania dokumentów:

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
Gdynia ul. Morska 350A
Sekretariat - p. 231

Termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwiane są niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej odbywa się w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania, które rozpatrywane jest w terminie 14 dni.

Opublikowal: Tomasz Bieliński
Data publikacji: 2011-03-24
Data modyfikacji: 2011-03-24